Πύλες Αγίας Γης-Gates of Holy Land

Και ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐμφανὲς τὸ ὄρος Κυρίου καὶ ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ ἐπ᾿ ἄκρων τῶν ὀρέων καὶ ὑψωθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν· καὶ ἥξουσιν ἐπ᾿ αὐτὸ πάντα τὰ ἔθνη, 3 καὶ πορεύσονται ἔθνη πολλὰ καὶ ἐροῦσι· δεῦτε καὶ ἀναβῶμεν εἰς τὸ ὄρος Κυρίου καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ᾿Ιακώβ, καὶ ἀναγγελεῖ ἡμῖν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ πορευσόμεθα ἐν αὐτῇ· ἐκ γὰρ Σιὼν ἐξελεύσεται νόμος καὶ λόγος Κυρίου ἐξ ῾Ιερουσαλήμ."

Κυριακή, 11 Απριλίου 2010Eισαγωγή: Οδηγός προσκυνητού

Introduction: Pilgrim's Guide


Access the most important elements that you need to know before your pilgrimage to Holy Land and Greek-Orthodox Patriarchate of Jerusalem.Valuable geographical,ethnological and topographical data, plus, Google map-directions at your disposal. 
Πύλη Πρώτη: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Αγίας Γης

Gate Οne:  Holy Land On Line Digital Library


A vast on-line digital library containing dozens of historical and theological documents,books and academic stuff from the world's most important libraries.A large collection of over 1200 digitally well-mastered photos properly organised and categorized,many of them first published here,and presented to you via high-tech presentations and web-albums.

 

Πύλη Τρίτη: Βιντεοθήκη Αγίας Γης

Gate Three: Holy Land Tube

Over 150 videos carefully selected from all over the web,revealing the orthodox aspects of Holy Land and Greek-Orthodox Patriarchate of Jerusalem.

Πύλη Τέταρτη: Ήχοι Αγίας Γης 


Gate Four: Sounds of Holy Land

Πύλη Πέμπτη: Τα Νέα της Αγίας Γης με επίκεντρο την επικαιρότητα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Gate Five: News of Holy Land focusing on the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem

Permanently linked to www.jp-newsgate.net,the Official news gate of the Jerusalem Patriarchate and to other major media on Middle-East issues.Πύλη Έκτη: Δίαυλοι προς την Αγία Γη

Gate Six: Links to Holy Land
A directory of the major websites about Holy Land,Greek-Orthodox Patriarchate of Jerusalem and Orthodoxy in Palestine in general.Πύλη Έβδομη: Φύλακες Τάφου- Φύλακες Χρόνου : Ένα καθημερινό φωτογραφικό ημερολόγιο της Αγίας γης στο facebook. 

Gate Seven: Holy Land Daily Photo Calendar (in facebook)

Meet us in Facebook and share with us your experiences of your pilgrimage discovering together more of it's spiritual aspects. Η Τελευταία πύλη: Η Χρυσή Πύλη της καρδιάς μας

Αξιοποιείστε την ευλογία που λάβατε από το προσκύνημά σας στους Αγίους Τόπους και ανοίξτε τη Χρυσή Πύλη της Καρδιάς στον Κύριο και το Νόμο του. "Ότι Κύριος αγαθός εις τον αιώνα". Και ξεκινήστε μαζί Του ένα νεό προσκύνημα "από δόξης εις δόξαν "στη Νέα Ιερουσαλήμ τη πόλη των ανθρώπων και του Θεού και την τελική πατρίδα των σωζωμένων  Εθνών .Αμήν!!!

Gate Final: The Golden Gate of our heart
Take advantage of the blessing that you acquired via your pilgrimage and open the Golden Gate of your heart to the Lord and His Will making with him a new spiritual pilgrimage "from glory to glory" up to the New Jerusalem,the Eternal City of Men and God and the final home of all Nations to be saved.Amen!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Ιστολόγιο "Εν Ιερουσαλήμ..." βρίσκεται συνεχώς υπό αναμόρφωση και εμπλουτισμό της δομής και των περιεχομένων του με τη βοήθεια της τελευταίας τεχνολόγιας και από διεθνείς πηγές και βιβλιογραφία.

Επιτρέπεται ελεύθερα η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του ιστολογίου με μόνο όρο τη ρητή αναφορά στην αρχική πηγή

Τhe "In Jerusalem..." blog is constantly under amelioration of its structure and enrichment of its contents by means of the latest web-design technology,plus via international sources and bibliography.

The use of blog's contents is free provided that there will be an explicit reference to the initial source.

Δόξα Σοι, ο Θεός, πάντων ένεκεν !!! Glory to You, Oh God, for everything!!!